Naudojimosi taisyklės

(Redakcija 2019-12-01)

Taisyklių taikymas ir aiškinimas

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „Noium“ (juridinio asmens kodas – 305574646, buveinės adresas – Jurbarko g. 2A, Kaunas, Lietuva, el. pašto adresas – info@bepradinio.lt) (toliau – BEPRADINIO) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine www.bepradinio.lt (toliau – Svetainė).

1.2. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.3. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Klientas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.

1.4. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir BEPRADINIO reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje, bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

1.5. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

1.6. Naudodamiesi BEPRADINIO ir BEPRADINIO sistemoje užsisakę mokamas ar nemokamas paslaugas, Jūs privalote susipažinti su kito portalo taisyklėmis ir jų laikytis, naudodamiesi tuo portalu. 

Bendrosios sąlygos

2.1. BEPRADINIO suteikia Klientams virtualią erdvę, t. y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomus ir/ar ieškomus nekilnojamojo turto objektus (toliau – Skelbimai), peržiūrėti, skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis kitomis Paslaugomis. Be Kliento Skelbimų Svetainėje gali būti skelbiama ir kita BEPRADINIO ir/ar trečiųjų asmenų, tarp kurių gali būti ir Kliento konkurentų, informacija.

2.2. Klientas, susipažindamas su Svetainėje esančiais Skelbimais ir/ ar Paslaugomis, priimdamas Svetainėje paskelbtus pasiūlymus ir/ ar pats teikdamas Skelbimus bei kitaip naudodamas Paslaugas, veikia savarankiškai,  savo atsakomybe ir pats atsako už visas iš savo elgesio bei naudojimosi Svetaine kylančias pasekmes bei prievoles. 

2.3. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir BEPRADINIO bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis: BEPRADINIO – adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, Klientui – adresais, nurodytais įvedant Skelbimo informaciją ir/ ar registracijos paskyroje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.

2.4. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso BEPRADINIO arba BEPRADINIO teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

2.5. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia BEPRADINIO šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir/ar duomenis:

2.5.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;

2.5.2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos;

2.5.3. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.

2.6.Klientas sutinka, kad BEPRADINIO turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas ir/ar kitą informaciją reklaminiais BEPRADINIO tikslais, neatskleisdamas asmeninės Kliento informacijos. Klientas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Kliento publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Svetainės duomenų bazės dalimi, BEPRADINIO ir/ ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei BEPRADINIO, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir/ ar kitą Kliento publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Klientui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą. 

2.7. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas, dekompiliavimas, šifravimas, perprogramavimas, perkėlimas, nukreipimas ir/ ar kitoks naudojimas be raštiško BEPRADINIO leidimo ir/ ar nesilaikant Taisyklių yra intelektinės nuosavybės ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Klientams jų Skelbimų atžvilgiu tiek, kiek tai susiję su konkrečiu Kliento Skelbimu ir nepagrįstai nekeičia ir nedaro žalos Svetainės veikimui bei BEPRADINIO teikiamoms paslaugoms. 

Kliento teisės ir pareigos

3.1. Klientas įsipareigoja:

3.1.1. pateikti teisingą savo el. pašto adresą bei kontaktinį telefono numerį, kitą kontaktinę informaciją, jei ji yra reikalinga naudojimuisi Svetaine ir/ ar Paslaugomis;

3.1.2. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui, taip pat neatlikti veiksmų, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams;

3.1.3. naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomus objektus (t. y. informacija turi tinkamai apibūdinti objektus);

3.1.4. užtikrinti, kad Skelbimai ar naudojantis Svetaine Kliento pateikiama informacija ir duomenys:

   3.1.4.1. nėra klaidinanti, įžeidžianti, apgaulinga ar neteisinga;

   3.1.4.2. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant, bet neapsiribojant, teises į intelektinę nuosavybę, taip pat ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

   3.1.4.3. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą, reklamą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus);

   3.1.4.4. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;

   3.1.4.5. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ir/ar Paslaugų veikimą, būti patalpinti Klientų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Klientui ar jo turtui, trukdyti Klientui naudotis Svetaine, Paslaugomis ir Kliento kompiuteriu, taip pat ribojančių BEPRADINIO galimybę tinkamai teikti Paslaugas ir/ ar kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir/ ar Paslaugomis;

3.1.5. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t. t.;

3.1.6.  nekopijuoti Svetainės turinio (nebent tai leidžia Taisyklės ir/ ar Svetainėje siūlomos paslaugos/ produktai), nepašalinti autorių ar prekinių ženklų iš bet kokių Svetainės turinio kopijų, Svetainės turinio pagrindu nekurti elektroninės ar rankiniu būdu atkurtos duomenų bazės, netalpinti Svetainės turinio kitose interneto svetainėse, taip pat nekeisti turinio iš Svetainės parsisiųstame dokumente;

3.3. Naudodamasis bet kuria Paslauga, Klientas patvirtina, kad jis/ji:

3.3.1. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises reklamuoti nekilnojamojo turto objektą ir vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;

3.3.2. supranta, kad Klientui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz., gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.);

3.3.3. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis, tarp Kliento ir BEPRADINIO sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

3.3.4. supranta ir sutinka, kad BEPRADINIO tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis.

BePradinio.lt teisės ir pareigos

4.1. BEPRADINIO turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į Svetainę, pakeitimu, Kliento Skelbimo panaikinimu, Kliento paskyros (angl. account) panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Klientas:

4.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, taip pat taikomuose teisės aktuose;

4.1.2. pateikė neteisingą, ne visą ir/ar klaidinančią informaciją, registruodamasis ar naudodamasis Svetaine ir/ ar Paslaugomis;

4.1.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, BEPRADINIO nuomone, netinkamai elgiasi;

4.1.4. BEPRADINIO  nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ ar Svetainės atnaujinimo darbai;

4.1.5. to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;

4.1.6. BEPRADINIO įtaria, kad Klientas, naudodamasis paslaugomis, sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui;

4.1.7. Klientas, naudodamasis Paslaugomis, Svetaine, daro žalą BEPRADINIO, įskaitant, bet neapsiribojant, BEPRADINIO geram vardui ir/ ar reputacijai arba tai yra reikalinga, siekiant apginti BEPRADINIO ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;

4.1.8. Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

4.2. BEPRADINIO turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones, BEPRADINIO turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;

4.3. BEPRADINIO turi teisę bet kada savo nuožiūra keisti Svetainę ir/ar Paslaugas (jų dalis), pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis, keisti Skelbimus, Svetainės funkcijas ir bet kokią kitą informaciją, taip pat ir Kliento pateiktą informaciją, įskaitant nekilnojamojo turto adreso ir vietos žemėlapyje keitimą, ar nepublikuoti skelbimo žemėlapyje, jei iš skelbimo pateiktos informacijos trūksta duomenų nekilnojamojo turto vietai pažymėti. BEPRADINIO taip pat turi teisę apriboti kai kurių ar visų Skelbimo parametrų redagavimą praėjus tam tikram laikui nuo Skelbimo informacijos pateikimo. BEPRADINIO nebus laikomas atsakingas už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.

4.4. BEPRADINIO turi teisę Klientui siųsti komercinius, informacinius ir kitokio pobūdžio UAB „Be pradinio" pasiūlymus apie BEPRADINIO Svetainę. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus, informuodamas apie tai BEPRADINIO. Tokie pasiūlymai siunčiami laikantis asmens duomenų apsaugos sąlygų, nustatytų Taisyklėse ir teisės aktuose.

4.5. BEPRADINIO turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

4.6. BEPRADINIO turi teisę Svetainėje, taip pat ir greta Kliento Skelbimo ar kartu su juo, skelbti bet kokią savo ar trečiųjų asmenų, įskaitant ir asmenų, konkuruojančių su Klientu, informaciją ir/ar Skelbimus, taip pat Skelbimą papildančią informaciją, pavyzdžiui, šildymo kainas, atstumus iki mokyklų/ darželių, nusikalstamų veikų statistiką tam tikru spinduliu, objekto vietą „Google maps“ žemėlapyje, išskyrus informaciją, kurią skelbti draudžia galiojantys teisės aktai. BEPRADINIO nėra atsakingas už tokios informacijos (įskaitant, bet neapsiribojant Skelbimą papildančią informaciją, informaciją, kaip pasiekti objektą ar pan.) teisingumą, ypač kai tokia informacija priklauso nuo Kliento ir/ ar kito duomenų teikėjo (pavyzdžiui, tiksliai įvesto objekto adreso, rajono, turto ypatybių ar pan.). 

4.7. BEPRADINIO gali be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų. 

Asmens duomenys

5.1. Registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar BEPRADINIO kitais būdais surinktus asmens duomenis BEPRADINIO tvarko, t. y. renka, naudoja, saugo, perduoda, tik teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Kliento asmens duomenis BEPRADINIO tvarko vadovaujantis šiose Taisyklėse, taip pat BEPRADINIO privatumo politikos nustatyta tvarka.

5.2. BEPRADINIO užtikrina Klientų, kaip duomenų subjektų, teises pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Klientų, kaip asmens duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatyta BEPRADINIO privatumo politikoje.

Informacijos apsaugos priemonės 

6.1.  BEPRADINIO Kliento asmens duomenis tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. 

Atsakomybės ribojimas 

 7.1. BEPRADINIO nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančios informacijos neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis. 

7.2. Jūsų naršyklėje gali būti naudojami reklamos tinklų slapukai siekiant rodyti tikslingą reklamą. Jūs galite atsisakyti, kad Jums būtų rodoma Jūsų pomėgius atitinkanti reklama, apsilankydami šioje Svetainėje. 

Taisyklių keitimas 

8.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulinama ir vystoma, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, BEPRADINIO turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

8.2. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje. 

8.3. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalioja Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka. 

Baigiamosios nuostatos

 9.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 9.2. Visi tarp BEPRADINIO ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose. 

9.3. Ginčai, kilę tarp BEPRADINIO ir Klientų, sprendžiami UAB „Be pradinio“ buveinės vietos teisme.  

9.5. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis, ir galios visą santykių tarp Kliento ir BEPRADINIO laiką.

Compare